UVIJETI O ISKORIŠTAVANJU AUTORSKOG DJELA

UGOVOR O ISKORIŠTAVANJU AUTORSKOG DJELA

 

 

Članak 1.

 

1.1.        Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet ovog Ugovora prenošenje isključivog prava iskorištavanja autorskog djela u vlasništvu Autora na Naručitelja, i to:

fotografskog djela koja prikazuje ______________

audiovizalnog djela koji prikazuje _______________.

1.2.        Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je autorsko djelo iz stavka 1. ovog članka prethodno obavljeno putem ___________________, te da će se isto koristiti za potrebe reklamne kampanje „Moj Oblik Života“ Naručitelja.

1.3.        Autor potpisom ovog Ugovora daje Naručitelju pravo da za potrebe reklamne kampanje iz stavka 2. ovog članka može koristiti ime autora kao i ime profila koji Autor koristi na društvenoj mreži na kojoj je Autor objavio autorsko djelo iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 2.

 

2.1.        Autor ovime jamči Naručitelju da je isti stvorio autorsko djelo iz članka 1. ovog Ugovora kao i da je isključivi nositelj autorskih prava te da u potpunosti snosi odgovornost ako se pojavi bilo koja treća osoba koja bi tvrdila da je nositelj autorskih prava na predmetu ovog Ugovora.

2.2.        Ugovorne strane su suglasne da temeljem ovog Ugovora Naručitelj stječe isključivo, prostorno, vremenski i sadržajno neograničeno i prenosivo pravo iskorištavanja autorskog djela iz članka 1. ovog Ugovora.

2.3.        Ugovorne strane su suglasne da će se sklopiti dodatak ovom Ugovoru u slučaju da Naručitelj ima poslovnu potrebu za proširenjem namjene iskorištavanja autorskog djela iz članak 1. ovog Ugovora.

2.4.        Naručitelj je osobito ovlašten, bez plaćanja ikakve dodatne naknade osim one navedene u članku 3. ovog Ugovora, na temelju svog isključivog prava iskorištavanja predmeta ovog Ugovora za trećeg osnovati daljnje pravo iskorištavanja u opsegu u kojem i sam Naručitelj iskorištava predmetno autorsko djelo, kao i prenijeti na trećega pravo iskorištavanja bez ikakve daljnje suglasnosti Autora i/ili plaćanja bilo kakve dodatne naknade.

 

Članak 3.

 

3.1.        Naručitelj stječe prava iz članka 2. ovog Ugovora pod uvjetom plaćanja autorske naknade (neto autorska naknada) u iznosu od 1.000,00 kuna (slovima: tisućukunainulalipa).

3.2.        Naručitelj će naknadu Autoru isplatiti na način da će mu u roku od 15 dana od dana sklapanja ovog Ugovora predati potrošačku karticu Zagrebačke banke d.d. sa sjedištem u Zagrebu i to u iznosu od 1.000,00 kuna.

3.3.        Naručitelj će na naknadu iz stavak 1. ovog članka obračunati i uplatiti pripadajući porez i prirez na odgovarajuće računa, sve u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

3.3.        Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelj nakon isplate naknade iz stavka 2. ovog članka nije dužan platiti Autoru bilo kakav drugi iznos naknade.

 

Članak 4.

 

4.1.        U slučaju da se Naručitelj ne pridržava bilo koje odredbe iz ovog Ugovora, Autor pridržava pravo na jednostran raskid ovog ugovora, ali je prije raskida dužan pisanim putem obavijestiti Naručitelja o povredi odredaba ovog Ugovora te mu dati rok od 15 (slovima: petnaest) dana da ispravi navedenu povredu.

4.2.        Naručitelj je dužan suzdržati se od deformiranja i nedostojne uporabe autorskog djela iz članka 1. ovog Ugovora. Naručitelj je dužan suzdržati se od korištenja djela u političke svrhe odnosno u svrhe promocije političkih stranaka ili političkih programa.

4.3.        Naručitelj je dužan poštivati imovinska i moralna prava autora. Ovisno o poslovnim potrebama Naručitelja, te potrebama reklamne kampanje u kojoj će Naručitelj koristiti autorsko djelo iz članka 1. ovog Ugovora Naručitelj može, ali i ne mora, navesti ime Autora i naslov autorskog djela iz članka 1. ovog Ugovora kao i ime profila koji Autor koristi na društvenoj mreži na kojoj je Autor objavio autorsko djelo iz članka 1. ovog Ugovora, te se isto neće smatrati kršenjem odredbi ovog Ugovora. Za slučaj kada će Naručitelju biti potrebno navesti ime Autora, naslov autorskog djela ili ime profila koji Autor koristi na društvenoj mreži gdje je autorsko djelo iz članka 1. ovog Ugovora objavljeno to Autor potpisom ovog Ugovora daje Naručitelju pravo da za potrebe reklamne kampanje iz članka 1. ovog Ugovora može, i to bez potrebe daljnjeg odobrenja Autora, koristiti ime Autora kao i ime profila koji Autor koristi na društvenoj mreži na kojoj je Autor objavio autorsko djelo iz članka 1. ovog Ugovora.

 

Članak 5.

5.1.        Svi podaci iz ovog ugovora, a osobito iznos autorske naknade, predstavljaju poslovnu tajnu između Ugovornih strana.

 

Članak 6.

 

 

6.1.        Svaka obavijest, suglasnost, pristanak ili drugo priopćenje koje temeljem ovog ugovora daju Ugovorne strane dat će se u pisanom obliku na hrvatskom jeziku, te će se smatrati da je valjano i važeće ako je osobno dostavljeno odnosno poslano preporučenom poštanskom pošiljkom. Smatrat će se da je drugoj Ugovornoj strani obavijest, suglasnost, pristanak ili drugo priopćenje dano kad je primljeno.

6.2.        Ako obavijest, zahtjev, pristanak ili drugo priopćenje druga Ugovorna strana nije primila, a upućeno je na način utvrđen stavkom 1. ovog članka i sukladno podacima navedenim u zaglavlju (glavi) ovog Ugovora smatrat će se da je dostava uredno izvršena s danom kad je dostava pokušana.

 

Članak 7.

 

7.1.        Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve sporove koji nastanu u vezi s ovim ugovorom nastojati riješiti sporazumno.

7.2.        Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka i/ili povrede i/ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno riješiti u odgovarajućem postupku pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, a sve uz primjenu važećeg hrvatskog procesnog i materijalnog prava.

 

Članak 8.

 

8.1.        Ugovorne strane ovime izjavljuju da su upoznate s pravima i obvezama koje za njih proizlaze iz ovog ugovora, te da ista prava i obveze sklapanjem ovog ugovora prihvaćaju.

8.2.        Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovaj ugovor ima smatrati sklopljenim u trenutku kada isti ugovor potpišu Ugovorne strane.

8.3.        Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je ovaj ugovor sklopljen u pisanom obliku, te nikakve dopune i/ili izmjene ovog ugovora neće biti valjane i/ili obvezujuće ako nisu sačinjene u pisanom obliku, te ako iste dopune i/ili izmjene ne potpišu osobe ovlaštene za zastupanje Ugovornih strana.

8.4.        Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (slovima: četiri) istovjetnih primjerka od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka.

 

Naručitelj:                                                                                                         Autor:

 

 

Marija Jakeljić, direktorica Branda

i marketinških komunikacija

_________________________________                                 _______________________________

 

Monika Majstorović, direktorica marketinga

za privatne korisnike

_________________________________