UVIJETI O ISKORIŠTAVANJU AUTORSKOG DJELA

MBM Digital d.o.o (Klubportal) sa sjedištem u Zagrebu, Trg Sv. Šimuna 1, OIB: 84215998849 (dalje u tekstu: Naručitelj)

UGOVOR O ISKORIŠTAVANJU AUTORSKOG DJELA

 

 

Članak 1.

1.1.      Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet ovog Ugovora prenošenje isključivog prava iskorištavanja autorskog djela u vlasništvu Autora na Naručitelja, i to:

audiovizalnog djela koji prikazuje nogometaše, igrače.

1.2.      Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je autorsko djelo iz stavka 1. ovog članka prethodno obavljeno putem interneta, te da će se isto koristiti za potrebe reklamnog materijala Naručitelja.

1.3.      Autor potpisom ovog Ugovora daje Naručitelju pravo da za potrebe reklamne kampanje iz stavka 2. ovog članka može koristiti ime autora kao i ime profila koji Autor koristi na društvenoj mreži na kojoj je Autor objavio autorsko djelo iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 2.

2.1.      Autor ovime jamči Naručitelju da je isti stvorio autorsko djelo iz članka 1. ovog Ugovora kao i da je isključivi nositelj autorskih prava te da u potpunosti snosi odgovornost ako se pojavi bilo koja treća osoba koja bi tvrdila da je nositelj autorskih prava na predmetu ovog Ugovora.

2.2.      Ugovorne strane su suglasne da temeljem ovog Ugovora Naručitelj stječe isključivo, prostorno, vremenski i sadržajno neograničeno i prenosivo pravo iskorištavanja autorskog djela iz članka 1. ovog Ugovora.

 

Članak 3.

3.1.      Naručitelj je dužan suzdržati se od deformiranja i nedostojne uporabe autorskog djela iz članka 1. ovog Ugovora. Naručitelj je dužan suzdržati se od korištenja djela u političke svrhe odnosno u svrhe promocije političkih stranaka ili političkih programa.

3.2.      Naručitelj je dužan poštivati imovinska i moralna prava autora. Za slučaj kada će Naručitelju biti potrebno navesti ime Autora, naslov autorskog djela ili ime profila koji Autor koristi na društvenoj mreži gdje je autorsko djelo iz članka 1. ovog Ugovora objavljeno to Autor potpisom ovog Ugovora daje Naručitelju pravo da za potrebe reklamne kampanje iz članka 1. ovog Ugovora može, i to bez potrebe daljnjeg odobrenja Autora, koristiti ime Autora kao i ime profila koji Autor koristi na društvenoj mreži na kojoj je Autor objavio autorsko djelo iz članka 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

4.1.      Svi podaci iz ovog ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu između Ugovornih strana.

 

Članak 5.

5.1.      Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve sporove koji nastanu u vezi s ovim ugovorom nastojati riješiti sporazumno.

 

Članak 6.

6.1.      Ugovorne strane ovime izjavljuju da su upoznate s pravima i obvezama koje za njih proizlaze iz ovog ugovora, te da ista prava i obveze sklapanjem ovog ugovora prihvaćaju.

6.2.      Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovaj ugovor ima smatrati sklopljenim u trenutku kada isti ugovor potpišu Ugovorne strane.

6.3.      Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je ovaj ugovor sklopljen u pisanom obliku, te nikakve dopune i/ili izmjene ovog ugovora neće biti valjane i/ili obvezujuće ako nisu sačinjene u pisanom obliku, te ako iste dopune i/ili izmjene ne potpišu osobe ovlaštene za zastupanje Ugovornih strana.

6.4.      Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 1 (slovima: jedan) istovjetni primjerak.